DÖNEM : 20 CİLT : 13 YASAMA YILI : 2
13. Birleşim


...Bolkar dağı tesisleri inşaatına...
T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

13.Birleşim

18. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in;
- Niğde-Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağı tesisleri inşaatına,
- Niğde yüzme havuzu inşaatına ayrılan ödeneğe, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in yazılı cevabı (7/1310, 1311)
...
T.C.
Devlet Bakanlığı 1.11.1996
Sayı : B.02.0.019-0.00.00.00-0845
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 7.10.1996 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-3630 sayılı yazınız.
İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/1287-3310, 7/1310-3414 ve 7/1311-3414 sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim. Bahattin Şeker
Devlet Bakanı
 
Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen'in, T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğu 13.9.1996 tarih ve 7/1310-3413 sayılı soru önergesinde sorulan hususlar ve cevapları aşağıda belirtilmiştir.
 
Soru 1. Niğde İli Ulukışla ilçesindeki Bolkar dağı tesisleri inşaatının 3 yıldır atıl halde bekletildiğini biliyor musunuz?
Cevap 1. Bolkardağı tesisleri 12.4.1995 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanmıştır.
 
Soru 2. İnşaat bu yıl da tamamlanmaz ise tesisin çökebileceğini tespit etmişler midir? Bir teknik rapor hazırlanmış mıdır?Çökme olursa sorumlusu kim olacaktır?
Cevap 2. Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce oluşturulan heyet tarafından 10.10.1995 tarihinde inşaat incelenmiş ve uzun süreden beri sıvasız duran betonarme karkasın biraz daha kaliteli sıva ile takviye edilmesi sonucu inşaatta betonarme ile ilgili herhangi bir problemin çıkmayacağı kanaatine varılmıştır.
 
Soru 3. İnşaat yerinde bulunan tuğlaların miktarı ve değeri nedir? Bu tuğlalar kimin zimmetindedir?Erimeden ve diğer zararlardan kim sorumludur?Şu ana kadarki zarar ne kadardır?
Cevap 3. İnşaat yerinde 3 yıl önce inşaat mahalline getirilen tuğlalar (yarım kamyon) gerek meteorolojik şartların gerekse çevrede bulunan şahısların etkisi nedeni ile bu süre zarfında evsafını kaybederek kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu tuğla ihzaratı işin Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilmesinden önce gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sorumluluk Genel Müdürlüğümüzde değil İl Özel İdaresindedir.
 
Soru 4. Tesis için bu yıl da yeterli ödenek salanamaz ise, malın asıl sahibi olan Özel İdare Müdürlüğüne devri yapılacak mıdır?
Cevap 4. 1996 yılında ödeneklerin kısıtlı olmasından ödenek temin edilememiştir. Devir söz konusu değildir.
 
Soru 5. İşin 1997 yılında tamamlanabilmesi için bütçenin ilgili tertibine ne kadar ödenek konulması gerektiği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Büçte ile ilgili biriminiz bu konuyu, bütçenizin ilgili tertibinden ne kadar ödenek talebiyle DPT'ye intikal ettirmiştir.
Cevap 5. 1997 yılında işin bitirilmesi için 1996 yılı eskalasyonuna göre 44.000.000.000.-TL. ödenek gerekmektedir. 1997 yılı bütçesi için ilgili birimler çalışmalar yapmaktadır.
...
 

 

 
çevre